jueves, 3 de octubre de 2013

Marchas en la provincia de Valencia contra la reforma local del 15 al 30 de octubre

Cartell de les Marxes
Marchas contra la reforma local en la provincia de Valencia:
 
CCOO PV informem la ciutadania que la reforma de l’Administració local, que cerca quasi en exclusiva el compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tindrà aquests efectes de reculada en el temps, tornant a la dècada dels 40:

Pèrdua del dret dels municipis i de les comunitats autònomes a organitzar-se.

Pèrdua de capacitat política i econòmica dels ajuntaments.

Pèrdua de participació social directa de la ciutadania en la seua administració més propera.

Restricció de drets derivats de legislacions sectorials sobre immigració, dona, educació, etc.

Pèrdua de la capacitat de gestió dels ajuntaments dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Exclusió de serveis socials, educació i sanitat de les competències municipals minvant els serveis a la ciutadania que es presten.

La supressió i les privatitzacions de serveis en aplicació de l'Ordre ministerial i el “cost de referència dels serveis” que determinara.

Manteniment de duplicitat de competències d’administracions però amb subordinació dels ajuntaments a diputacions i als governs autonòmics i tots en un procés centralitzador de competències de control i normativa a favor de l’estat.

Manteniment del dèficit de finançament a les administracions autonòmica i local quant als serveis que presta a la ciutadania.

No és veritat que siga necessari retallar els serveis en les administracions locals per la Llei d’estabilitat pressupostària. Les entitats locals són les administracions amb menor dèficit, -0.20%, enfront del -1.73% de les comunitats autònomes i del -6.98% de l’Administració central, (dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que s’incrementaria un 3.25% amb les ajudes a la banca).
Aquest Projecte de llei és contrari a allò disposat en la Carta europea de l’autonomia local, que defineix “l'Autonomia local com el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar una part important dels afers públics”.

Aquesta Carta europea, ratificada per Espanya, també és vulnerada en el seu art. 4, Abast de l'Autonomia local: “l’exercici de les competències públiques ha de incumbir, de manera general, preferentment a les autoritats més properes als ciutadans”.

Per tot això, CCOO PV demanem la retirada del Projecte i la promoció d’un gran debat social sobre el model d'Administració local necessari i convenient al benestar social de la ciutadania. Ens posem a la disposició de la societat en general per ampliar informació. Convidem a promoure la participació i la defensa dels drets de ciutadania en les administracions locals per detenir la nova retallada de serveis públics que aquesta reforma comporta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario